เครื่องหมายการค้า

 
เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน ความเป็นไปได้ในการจะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้ง อุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้ง เพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งการต่ออายุ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบ

 
จัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษา ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร ร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิบัตรตามใบคำสั่งนายทะเบียนสิทธิบัตรยื่นชี้แจงความเห็นของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรอีกทั้งยื่นคัดค้านประกาศโฆษณาสิทธิบัตรที่ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสียและร้องขอให้เป็นตัวแทน
 
จัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษากรณีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิบัตรตามอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และสิทธิบัตรระบบ PCT รวมทั้งยื่นคำขอฟื้นสิทธิกรณีสิทธิบัตรที่ยื่นคำขอผ่านระบบ PCT เข้าไทยไม่ทันกำหนดระยะเวลา 30 เดือน

การแปล

 
เราแปลงานด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเราให้บริการคลอบคลุมงานแปลรายการสินค้าในการยื่นจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ รวมถึงการแปลงานด้านสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญการแปลงานสิทธิบัตรด้านเภสัชกรรม ด้านเคมี และวิศวกรรม จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นภาษาไทย เราเน้นการแปลที่ถูกต้องทั้งด้านคำศัพท์ทางเทคนิคและคำศัพท์ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในงานแปลด้านสิทธิบัตร
 
นอกจากนี้เรานำโปรแกรมด้านการแปลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการแปลอีกด้วย คุณจึงมั่นใจได้ว่างานแปลที่ได้จะมีคุณภาพอย่างที่คุณต้องการ

เขียนแบบ

 
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและเขียนแบบ พร้อมสำหรับการเขียนแบบประกอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร รวมถึงงานเขียนแบบด้านอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

บริการทางกฎหมายด้านอื่นๆ

 
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ด้านนิติกรรมสัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, การขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ( work permit), วีซ่ารวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภทกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
จดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จำกัด และจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 
งานรับรองเอกสาร
รับรองเอกสารโดย กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ, สถานทูตต่างๆและรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาต (Notary Services Attorney)
 
งานนิติกรรมสัญญาหรือสัญญาทางธุรกิจ
การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญา บริการจัดทำสัญญา ตรวจร่างสัญญา ออกแบบสัญญา
 
การให้บริการด้านคดีความ
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร การฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับใช้สิทธิ