บริการของเรา


เครื่องหมายการค้า

เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า  ทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน


สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบ

จัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษา ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร ร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา


การแปล

เราแปลงานด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเราให้บริการคลอบคลุมงานแปลรายการสินค้าในการยื่นจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ รวมถึงการแปลงานด้านสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญการแปลงานสิทธิบัตรด้านเภสัชกรรม ด้านเคมี และวิศวกรรม จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นภาษาไทย


เขียนแบบ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและเขียนแบบ พร้อมสำหรับการเขียนแบบประกอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร รวมถึงงานเขียนแบบด้านอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ


บริการทางกฎหมายด้านอื่นๆ

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ด้านนิติกรรมสัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, การขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ( work permit), วีซ่ารวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

รับปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อเรา +66 2046 5464


 

 

ทีมงาน

ลักษณาภรณ์ ยาวิชัย

กรรมการผู้จัดการ

มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรมากกว่าสิบปี เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน

ฐิตารีย์ สำราญฤทธิ์

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ฐิตารีย์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านเภสัชกรรม มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฐิตารีย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคทำให้เราเข้าใจที่มาและความสำคัญของส่วนประสมและปริมาณยา ในการบำบัดรักษาโรค

พญ.ภิญญาพร อารีโกเศศ

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

พญ.ภิญญาพร เป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการแพทย์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ การบำบัดรักษาโรค และมีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาจีนไทยอังกฤษ

ภักดี ยาวิชัย

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ภักดี เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิกด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ เว็บแอพพริเคชั่น

ดาริกา โพธิรุกข์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ดาริกา เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายโดยให้ความเห็นและคำแนะนำด้านกฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศ

พรรณชมพู คุตชนม์

ผู้จัดการ

พรรณชมพู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรลิขสิทธิ์ร่างและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ดำเนินคดี ฟ้องร้องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย