บริษัท ลักษ์ ไอพี จำกัด ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และ PCT ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เราให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นก่อนการยื่น โดยแนะนำให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย พร้อมกับประเมินความเป็นไปได้ที่จะได้รับจดทะเบียน การตรวจค้น การยื่นจดทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

 

นอกจากนี้เรายังมีความชำนาญในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมีประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจและร่างสัญญาธุรกิจ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลงานของท่านจนกว่าจะได้รับจดทะเบียนและภายหลังจากการรับจดทะเบียน พวกเราคอยเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้

3 ขั้นตอนง่ายๆ

ติดต่อเรา

ตรวจเอกสาร ประเมินความเป็นไปได้

ดำเนินการยื่นเรื่อง

ทีมงาน

ลักษณาภรณ์ ยาวิชัย / กรรมการผู้จัดการ

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรมากกว่าสิบปี เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน ให้ความเห็น ความเป็นไปได้ในการจะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และแก้ไขเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้ง อุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้ง เพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดูแลงานรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 
ด้านสิทธิบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษา ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนสิทธิบัตร ก่อนการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิบัตรตามใบคำสั่งนายทะเบียนสิทธิบัตร ยื่นชี้แจงความเห็นของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรอีกทั้งยื่นคัดค้านประกาศโฆษณาสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีส่วนได้เสียและร้องขอให้เป็นตัวแทน ดูแลงานสิทธิบัตรให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมายธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง หลักปฏิบัติสากล และการดำเนินคดี” โดยเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ” โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ตัวแทนสิทธิบัตร Patent Agent
 • ทนายความรับรองเอกสาร

ดร. กิตติมา งามสาย/ ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ดร. กิตติมา จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยเป็นเวลานาน โดยเฉพาะงานด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ยังใหม่แต่ปัจจุบันมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์งานวิจัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ ดร. กิตติมา ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคทำให้เราเข้าใจที่มาและความสำคัญของงานประดิษฐ์คิดค้น แม้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
 • ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ดร.ธนิสสรา พินิจมนตรี/ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ดร.ธนิสสรา เป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเคมีและเซรามิกส์อุตสาหกรรมของบริษัท ลักษ์ไอพี ดร.ธนิสสราจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านเคมีเชิงฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยสุรนารี และจบด้านปริญญามหาบัณฑิตจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาควิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ยุพา โสคำแก้ว / ที่ปรึกษาด้านงานเขียนแบบ

ยุพา มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบมากว่าสิบปี โดยมีทั้งงานออกแบบและเขียนแบบอุตสาหกรรมเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ออกแบบการจัดวางท่อ ออกแบบระบบรองรับต่างๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง เช่นในบริษัทด้านปิโตรเคมี บริษัทด้านการจัดการระบบวิศวกรรมการกลั่น ยุพา ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแบบอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย

พรรณชมพู คุตชนม์ /ผู้ช่วยทนายความ

มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ร่างและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง