บริษัท ลักษ์ ไอพี จำกัด ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และ PCT ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เราให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นก่อนการยื่น โดยแนะนำให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย พร้อมกับประเมินความเป็นไปได้ที่จะได้รับจดทะเบียน การตรวจค้น การยื่นจดทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

 

นอกจากนี้เรายังมีความชำนาญในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมีประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจและร่างสัญญาธุรกิจ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลงานของท่านจนกว่าจะได้รับจดทะเบียนและภายหลังจากการรับจดทะเบียน พวกเราคอยเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้

3 ขั้นตอนง่ายๆ

ติดต่อเรา

ตรวจเอกสาร ประเมินความเป็นไปได้

ดำเนินการยื่นเรื่อง

ทีมงาน

ลักษณาภรณ์ ยาวิชัย / กรรมการผู้จัดการ

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรมากกว่าสิบห้าปี เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน ให้ความเห็น ความเป็นไปได้ในการจะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และแก้ไขเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้ง อุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้ง เพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดูแลงานรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 
ด้านสิทธิบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษา ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนสิทธิบัตร ก่อนการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิบัตรตามใบคำสั่งนายทะเบียนสิทธิบัตร ยื่นชี้แจงความเห็นของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรอีกทั้งยื่นคัดค้านประกาศโฆษณาสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีส่วนได้เสียและร้องขอให้เป็นตัวแทน ดูแลงานสิทธิบัตรให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขากฎหมายธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง หลักปฏิบัติสากล และการดำเนินคดี” โดยเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ” โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ตัวแทนสิทธิบัตร Patent Agent
 • ทนายความรับรองเอกสาร

ฐิตารีย์ สำราญฤทธิ์/ ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ฐิตารีย์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านเภสัชกรรม มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฐิตารีย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคทำให้เราเข้าใจที่มาและความสำคัญของส่วนประสมและปริมาณยา ในการบำบัดรักษาโรค
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พญ.ภิญญาพร อารีโกเศศ. /ที่ปรึกษาทางเทคนิค

พญ.ภิญญาพร เป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการแพทย์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ การบำบัดรักษาโรค และมีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาจีนไทยอังกฤษ
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน

ภักดี ยาวิชัย /ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ภักดี เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิกด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ เว็บแอพพริเคชั่น
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดาริกา โพธิรุกข์ / ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ดาริกา เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายโดยให้ความเห็นและคำแนะนำด้านกฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศ
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 • ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย

พรรณชมพู คุตชนม์ / ผู้จัดการ

พรรณชมพู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรลิขสิทธิ์ร่างและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ดำเนินคดี ฟ้องร้องให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 
การศึกษา/ประกาศนียบัตร

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ทนายความ
 • ทนายความรับรองเอกสาร