บริการของเรา


เครื่องหมายการค้า

เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า  ทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน


สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบ

จัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษา ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร ร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา


การแปล

เราแปลงานด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่เล็งเห็นความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเราให้บริการคลอบคลุมงานแปลรายการสินค้าในการยื่นจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ รวมถึงการแปลงานด้านสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชี่ยวชาญการแปลงานสิทธิบัตรด้านเภสัชกรรม ด้านเคมี และวิศวกรรม จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นภาษาไทย


เขียนแบบ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและเขียนแบบ พร้อมสำหรับการเขียนแบบประกอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร รวมถึงงานเขียนแบบด้านอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ


บริการทางกฎหมายด้านอื่นๆ

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ด้านนิติกรรมสัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, การขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ( work permit), วีซ่ารวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

รับปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อเรา +66 2046 5464


 

 

ทีมงาน

ลักษณาภรณ์ ยาวิชัย

กรรมการผู้จัดการ

มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรมากกว่าสิบปี เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน

ดร. กิตติมา งามสาย

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ดร. กิตติมา จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยเป็นเวลานาน โดยเฉพาะงานด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ยังใหม่แต่ปัจจุบันมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์งานวิจัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ ดร. กิตติมา ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคทำให้เราเข้าใจที่มาและความสำคัญของงานประดิษฐ์คิดค้นแม้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ

ดร.ธนิสสรา พินิจมนตรี

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

ดร.ธนิสสรา เป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเคมีและเซรามิกส์อุตสาหกรรมของบริษัท ลักษ์ ไอพี ดร.ธนิสสราจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านเคมีเชิงฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยสุรนารี และจบด้านปริญญามหาบัณฑิตจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ยุพา โสคำแก้ว

ที่ปรึกษาด้านงานเขียนแบบ

ยุพา มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบมากว่าสิบปี โดยมีทั้งงานออกแบบและเขียนแบบอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ออกแบบการจัดวางท่อ ออกแบบระบบรองรับต่างๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง

พรรณชมพู คุตชนม์

ผู้ช่วยทนายความ

มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ร่างและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย